Make your own free website on Tripod.com

DALIL-DALIL TUNTUTAN DAKWAH

 


 

 

Syarak menuntut dakwah dilaksanakan di atas beberapa sebab, di antaranya:

 

1.    Untuk Menyelamatkan Diri Daripada Azab Allah

 

Firman Allah:

 

 

Ertinya: "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiayai diri sendiri,(kepada mereka) malaikat bertanya: Dalam keadaan   bagaimana kamu ini? Mereka menjawab: Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri ( Mekah). Para malaikat berkata; Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah ke bumi itu? 0rang-orong itu ditempatnya di neraka Jahannam dan Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali."

 

( An-Nisa`: 97)

 

 

Ayat ini ditujukan kepada orang yang tinggal di daerah kafir sedang ia mampu berhijrah ke daerah lain. la dikira telah menzalimi diri sendiri jika terus tinggal di daerah itu tanpa melaksanakan aiaran Islam.

 

Imam Malik berkata: 

 

Tinggalkanlah negeri yang penuh dengan perbuatan mungkar sedangkan mereka tidak segan-segan   untuk mengerjakan kemungkaran itu."

 

Oleh itu, jika tiada ada sebuah pun negara yang melaksanakan syariat Islam bagi seseorang Muslim itu berhijrah kepadanya, maka tiada ada pilihan lain bagi Muslim tersebut melainkan dengan melaksanakan dakwah untuk merubah masyarakatnya tersebut.

 

 

 

Firman Allah:

 

 

 

Ertinya:"Dan (ingatlah) ketika suatu umat di antara mereka berkata: Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat besar ? Mereka menjawab: `Agar kami mempunyai alasan (pelepas tangunggungjawab)  kepada Tuhanmu, dan supaya mereka bertakwa.`Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbutan jahat dan Kami timpakan kepada orang-orang yang zalim seksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasiq.

 

( Al-A`raf: 164-165)

 

 

Ayat   di atas menjelaskan   bahawa melaksanakan  dakwah walau masyarakat telah bergelumbang dengan maksiat dan kemungkaran tetap menjadi tanggungjawab seseorang muslim. Tindakan ini menjadi alasan seseorang muslim di hadapan Allah kelak bahawa ia tidak mengabaikan tugas untuk mencegah kemungkaran di dalam masyarakatnya.

 

 

 

2.    Untuk Menyelamatkan Ummah

 

Tujuan musuh-musuh Islam adalah untuk melemahkan umat Islam sendiri. Mereka sentiasa berusaha untuik menutup kebenaran dan menegakkan keadilan. Oleh itu umat Islam wajib bangkit menentang rencana dan kerja-kerja jahat pihak musuh. Sekiranya kemungkaran ini tidak ditentang, maka akan meluaslah kerosakkan kepada seluruh manusia dan masyarakatnya.Apabila Allah menurunkan azab-Nya ke atas kaum yang zalim dan ingkar kepada-Nya, maka Allah akan meliputi seluruhnya tanpa membezakan di antara yang zalim dan yang soleh.

 

Firman Allah:

 

 

Ertinya: Dan peliharalah dirimu daripada seksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu.Dan ketahuilah bahawa Allah amat keras siksaan-Nya.

 

( Al-Anfal: 25)

 

Firman Allah:

 

 

Ertinya: Telah dilaknati orang-orang kafir dan bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Isa Ibn Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampui batas.Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat.

 

(Al-Maidah: 78)

 

 

 

 

Zainab Binti. Jahsy pernah bertanya kepada Rasulullah s.a.w:

 

: :

 

Ertinya: Wahai Rasulullah, Apakah kami

akan binasa juga sedangkan ada di kalangan kami orang-orang yang masih berbuat baik?. Rasulullah s.a.w menjawab: Ya, apabila telah melata kejahatan.

 

( Riwayat Muslim)

 

 Rasulullah s.a.w telah mengibaratkan hidup bermasyarakat seperti hidup di atas kapal yang sedang belayar di tengah-tengah lautan:

 

" . "

 

Ertinya: Umpama orang-orang yang tinggal dalam sempadan-sempadan Allah itu adalah seperti suatu kumpulan manusia yang menaiki sebuah kapal. Setengah duduk ditingkat atas manakala setengah pula duduk di tingkat bawah. Orang-orang yang duduk di tingkat bawah itu bila hendak mengambil air (dari laut) terpaksalah mereka melalui tempat yang diduduki oleh orang-orang di sebelah atas, lalu mereka berkata:`kalau kita tebuk lubang di sebelah bawah kita ini untuk mendapatkan air tentu kita tidak akan menganggu orang-orang di sebelah atas`. Maka kalaulah mereka itu dibiarkan melakukan apa yang mereka niatkan itu nescaya semua orang yang di atas kapal itu akan binasa. Kalau mereka dicegah nescaya kesemuanya akan selamat.

 

         ( Riwayat Bukhari dan Muslim)

 

 

Ibn. Abbas berkata:

 

"Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak redha dengan kemungkaran yang berlaku di tengah-tengah mereka.    Apabila mereka    mengakui kemungkaran itu maka azab Allah akan menimpa   mereka   semua, baik yang melakukannya mahupun orang yang baik- baik."

 

Berkata Umar Ibn. Abd. Aziz:

 

" Bahawa sesungguhnya Allah tidak mengazab orang ramai dengan sebah perbuatan orang-orang perseorangan. Tetapi kalau maksiat dilakukan terang-terangan sedang mereka (orang ramai ) tidak mengingatkan , maka

keseluruhan kaum itu berhak mendapat seksa."

 

3.    Untuk Memenuhi Sifat Mukmin Sejati.

 

Allah menyifatkan orang-orang yang beriman sebagai umat yang terbaik  dilahirkan untuk umat manusia.

 

Firman Allah:

 

 

Ertinya: Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kamu menyuruh kepada ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah

 

(Ali-Imran: 110)

 

 

Firman Allah Taala:

 

 

Ertinya: Dan hendaklah ada di kalangan kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada makruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang beriman.

 

(Ali-Imran: 104)

 

         Tugas menyuruh kepada ma`ruf dan mencegah yang mungkar ini juga meletakkan orang-orang yang beriman sebagai saksi-saksi atau pemimpin ke atas seluruh umat manusia.

 

Firman Allah:

 

 

Ertinya:Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.

 

(Al-Baqarah: 143)

 

        

         Oleh itu identiti orang-orang yang beriman sebagai umat terbaik Cuma akan wujud sekiranya mereka melaksanakan dakwah di jalan Allah.

 

         Rasullulah (s.a.w) telah menjelaskan bahawa peringkat-peringkat keimanan seseorang muslim itu bergantung kepada kesanggupannya untuk mencegah kemungkaran demi untuk mengembangkan yang makruf.

 

         Sabda Rasullulah (s.aw):

 

 

 

 

Ertinya:Barangsiapa dari kamu melihat kemungkaran hendaklah dia mengubah dengan tangannya, apabila tiada kuasa maka dengan lidahnya, apabila tidak kuasa dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.

 

(Muslim)

 

 

 

Ibn. Mas'ud berkata:

            

 

Ertinya:"Binasalah orang yang tidak rnengenali dengan hatinya yang mana makruf dan yang mana mungkar."

 

4.Untuk Membezakan Diri Daripada

   Golongan Munafiq.

 

Allah  menjelaskan   hakikat orang-orang munafik di dalam firman-Nya:

 

 

Ertinya:Orang-orang munafiq laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma`ruf.

 

(At-Taubah:67)

 

         Ayat di atas menerangkan bahawa orang-orang munafiq, laki-laki dan perempuan, mempunyai satu risalah dalam hidup mereka; iaitu menghalangi jalan Allah, menyuruh berbuat mungkar, membelenjakan harta untuk jalan kejahatan dan menegah berbuat baik serta berlaku kikir terhadap kerja-kerja kebajikan.

         Oleh itu dakwah yang sebenar ataupun amar ma`ruf dan nahi mungkar adalah tugas yang membezakan di antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafiq.

 

Firman Allah:

 

 

Ertinya:"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan   sebahagian   mereka   adalah penolong sebahagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma`ruf dan mencegah kemungkaran."

 

(At-Taubah: 71)

 

Jelas dari ayat di atas bahawa Allah telah menjadikan amar ma`ruf dan nahi mungkar sebagai pembeza di antara golongan beriman dan golongan munafik. Orang-orang beriman selalu menyuruh berbuat ma`ruf dan mencegah dari yang mungkar dan puncaknya ialah menyeru manusia ke jalan Allah.

 

 

5.Untuk Mewarisi Jalan RasuIuIlah

   (s.a.w)

 

Allah telah memuliakan Rasulullah s.a.w dengan memberi kepadanya beberapa sifat utama, di antaranya firman Allah:

 

Ertinya:"Hai Nabi kami mengutuskan engkau sebagai saksi, dan pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan dan untuk menjadi penyeru (daie ) kepada (Din) Allah dengan se izin-Nya dan untuk

menjadi cahaya yang menerangi."

 

(Al-Ahzab:45-46)

 

Kemudian Allah memerintahkan Rasulullah s.a.w menyatakan kepada umatnya:

 

Ertinya:Katakanlah; Jika kamu mencintai Allah ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

 

(Ali-Imran:31)

 

Oleh kerana itu sejak dari awal lagi para sahabat telah menyertai Rasulullalh s.a.w dalam menjalankan tugas dakwah, mereka membantu Rasulullah s.a.w dalam mendirikan Negara Islam di Madinah. Dari sini dapat difahami jalan dakwah adalah jalan Rasulullah s,a,w dan jalan orang-orang yang beserta dengannya.

 

Firman Allah:

 

 

" Katakanlah: Inilah ialanku yang lurus, aku dan orang-orang yang mengikuti aku mengajak kamu kepada Allah dengan huiah yang nyata. Maha suci Allah dan tidak aku termasuk orang-orang musryik.

 

(Yusuf-108)

 

Mengikut Rasul bererti beriman dengannya dan menyeru orang lain kepada ajaran-ajarannya berdasarkan kepada ilmu dan dalil-dalil yang nyata:

 

 

6. Untuk Memastlkan Keutuhan

    Ummah

 

 

Keutuhan umat Islam akan terjamin sekiranya mereka tolong-menolong   untuk mencapai kebaikan, pesan-memesan kepada kesabaran, berpegang kepada kebenaran serta bantu membantu antara satu sama lain bagi membanteras kemungkaran dan keiahatan.

 

Firman Allah:

 

Ertinya:"Dan   tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan ) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan perlanggaran."

 

(Al-Maidah;2)

 

 

Ertinya:"Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal   soleh serta berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran.

 

(Al-Asr:1-3)